Let op voor stilzwijgende oplevering

De oplevering is niet aan vormvereisten onderworpen. Indien er niet in een geschrift werd bepaald hoe de oplevering gebeurt, wordt aan de hand van de omstandigheden afgeleid of er al dan niet oplevering en aanvaarding is gebeurd. Zo aanvaardt de rechtspraak dat het in bezitnemen van de werf zonder het formuleren van voorbehoud of het betalen van een factuur zonder protest als aanvaarding van de werken kan worden aanzien

De voorlopige en definitieve oplevering

De ingebruikneming van een bouwwerk kan maar als voorlopige oplevering of aanvaarding van het werk worden gekwalificeerd als dit gebeurt in omstandigheden die voor geen andere uitleg dan een aanvaarding vatbaar zijn. Als de bouwheer de factuur van de aannemer voor de uitvoering van een werk zonder enig voorbehoud betaalt, erkent hij dat de aannemer het werk behoorlijk heeft uitgevoerd en ontslaat hij hem van elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken.

Indien de bouwheer weigert tot oplevering over te gaan en dus weigert het werk in ontvangst te nemen, kan hij door de aannemer gedagvaard worden voor de rechtbank om de oplevering te laten vaststellen, desnoods na dagvaarding in kortgeding tot aanstelling van deskundige met als opdracht de uitvoering van de werken na te gaan naar de conformiteit van de plans en de bestekken.