Wat als je aannemer failliet gaat?

Het zal je maar overkomen. Na jarenlang sparen, kan je eindelijk beginnen aan je droomhuis. Maar midden de werken gaat je aannemer failliet. De vraag is dan wat doe je best wel en wat niet?

Eerste opmerking is dat ook in geval van faillissement de overeenkomst met de aannemer blijft bestaan. Je doet er dus best aan niet zomaar hals over kop een andere aannemer te zoeken om de werken te laten verder zetten. 
Alleen wanneer de overeenkomst een clausule bevat - het zogenaamde “ uitdrukkelijk ontbindend beding” - dat de overeenkomst in geval van faillissement verondersteld wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling te zijn ontbonden lastens de aannemer, kan je wel een andere aannemer aan het werk zetten. In dat geval is het toch nog altijd aangewezen om de curator per aangetekend schrijven hierop te wijzen.

De curator

Bevat de overeenkomst geen dergelijke clausule, dan geldt art 46 van de faillissementswet. Dat voorziet dat de curator onverwijld dient te beslissen of hij de overeenkomsten die de gefailleerde aannemer heeft aangegaan al dan niet zal verder zetten. Van zodra je kennis krijgt van het faillissement doe je er best aan om de curator bij aangetekend schrijven aan te manen een keuze te maken. “Onverwijld” wil in dat geval immers zeggen binnen de 15 dagen. Neemt de curator binnen de 15 dagen geen beslissing dan wordt verondersteld dat hij de werken niet zal verder zetten en heb je de handen vrij.

Wat met de stand der werken?

Je doet er ook goed aan om een staat van de werken te laten opmaken samen met de curator en best met behulp van een bouwexpert. Zo kan later geen discussie optreden over de door de gefailleerde reeds uitgevoerde werken en de hieraan verbonden afrekening.
Heb je meer voorschotten betaald dan er werken zijn uitgevoerd, dan kan je hiervoor een schuldvordering in het faillissement indienen.. Diende je nog te betalen, dan zal de curator dit uiteraard invorderen desnoods via gerechtelijke weg.

Wat met de onderaannemer?

Kan die jou nog aanspreken voor de betaling van de door hem uitgevoerde werken? Het principe is dat de onderaannemer een rechtstreekse vordering heeft op de bouwheer voor de door hem uitgevoerde werken die niet door de hoofdaannemer werden betaald.
De jarenlange discussie die hierover bestond, is definitief beslecht door een arrest van het hof van cassatie dd 27 mei 2004. Dat stelt dat eens de hoofdaannemer failliet is, de onderaannemer de bouwheer niet meer rechtstreeks kan aanspreken. Je kan dan enkel nog betalen in handen van de curator. Wanneer je al een tijdje niets meer van je aannemer hebt gehoord en je wordt plots voor betaling aangesproken door een onderaannemer, dan doe je vooraleer op die vraag in te gaan, toch best eens een onderzoek of de hoofdaannemer al dan niet failliet is.
Bij faillissement zal je, ook al hebt je na datum van faillissement reeds betaald aan de onderaannemer, in ieder geval ook aan de curator dienen te betalen zodat je riskeert tweemaal te moeten betalen.

En wat met de nog uit te voeren werkzaamheden?

Voor de verdere afwerking van uw woning kan u beroep doen op een projectmanager of crisismanager die u verder zal begeleid bij het bouwproces.